1

Fungsi Penawaran (Supply) oleh L. Listijowati Hadinugroho

Fungsi Penawaran (Supply  = S)

Fungsi Penawaran S: p = f (Q) —> S : p = a Q + b

p = variabel harga

Q = variabel kwantitas

a,b = bilangan konstanta

Contoh: S : p = 3 + Q