1

Fungsi Permintaan (Demand) oleh L. Listijowati Hadinugroho

Fungsi Permintaan: (Demand = D)

Fungsi permintaan D: p = f (Q) —> D : p = aQ + b

p = variabel harga

Q = variabel kwantitas

a, b = bilangan konstanta

Contoh: 1.  D : p = 12 – 2 Q