Jenis-jenis Matriks (lanjutan 2)

V.  Matriks Skalar

Matriks Skalar adalah hasil kali bilangan skalar (K) dengan Matriks Indentitas Matriks Satuan. Contoh:

1   0   0                         3   0   0

0   1   0    x   3   =       0   3   0

0   0   1                          0   0   3

VI. Matrik  Simetris

Bila Matriks A = (aij) dan aij = aji, maka A disebut  matriks Simetris. Contoh:

2   4   6                                        2   3   4                                  12     2

4   5   2                                        3   1   7                                    2      3

6   2   3                                       4   7   4