Kumpulan Komentar Proposal Defend dan Viva

image_print

Komentar-komentar itu disusun berdasarkan topik-topik sebagai berikut:

 • Tajuk tesis
 • Abstrak
 • Fokus kajian, pernyataan masalah, objektif kajian dan soalan kajian
 • Definisi operasional
 • Tinjauan literatur
 • Metodologi (reka bentuk/sampel/peserta/instrumentasi)
 • Pengutipan data (kaedah, mencukupi untuk menjawab soalan kajian)
 • Analisis kuantitatif (statistik)/kualitatif
 • Interpretasi data/maklumat
 • Kesimpulan
 • Perbincangan
 • Implikasi kajian
 • Bahan rujukan (komprehensif, terkini)
 • Susunan keseluruhan bab, rujukan dan lampiran
 • Kekuatan tesis
 • Kelemahan tesis
 • Kejelasan penyampaian tesis
 • Penggunaan bahasa dan tatabahasa
 • Ejaan
 • Lain-lain ulasan

Silakan  Klik

NURUL FADLY HABIDIN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *